Regulamin zamawiania

Regulamin sklepu internetowego 


§ 1

Postanowienia wstępneSklep internetowy GADZETY.PL, dostępny pod adresem internetowym WWW.GADZETY.PL, prowadzony jest przez 


Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa

ul. Postępu 11A, 02-676  Warszawa

NIP 5213906299

KRS 0000858604

REGON 386967533


2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.


§ 2

Definicje


1. Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub prawna, która dokonał lub zamierza złożyć zamówienie lub dokonać zakupu w sklepie internetowym. Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca. Sklep nie jest przeznaczony dla konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.;


2. Sprzedawca - Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa

ul. Postępu 11A, 02-676  Warszawa

NIP 5213906299

KRS 0000858604

REGON 386967533


3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.gadzety.pl


4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 1. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 2. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 6. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


§ 3

Kontakt ze Sklepem


 1. Adres Sprzedawcy: Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa

ul. Postępu 11A, 02-676  Warszawa

NIP 5213906299

KRS 0000858604

REGON 386967533


 1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@gadzety.pl

 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 604445191

 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 64 1020 1055 0000 9002 0479 2554  

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-20 w dni PON-PT


§ 4

Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu  (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,,

 4. zainstalowany program FlashPlayer.


§ 5

Informacje ogólne


 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 


wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach 


 1.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT 23%).


 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 2. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.


§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie


 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych  imienia, nazwiska, nazwy prowadzonej działalności gospodarczej, numeru NIP, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru telefonu i adresu e-mail.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.


§ 7

Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia lub w drodze wiadomości e-mail. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej ani sprzedaży stacjonarnej.

 4. Do zawarcia umowy sprzedaży w każdym przypadku dochodzi z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji oraz odmowy jego realizacji w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, wybrana zostanie niewłaściwa liczba produktów do zakupu (mniejsza od określonej w Sklepie liczby minimalnej), w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, błędnie wybranej przez Klienta techniki znakowania, niespełnienia warunków płatności lub zadłużenia Klienta.

 6. Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z Klientem w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.


§ 8 

Zamówienia ze znakowaniem 

 1. Klient może, zlecić Sprzedawcy znakowanie lub wykonanie nadruku na zakupionym Produkcie. 

 2. Informacje dotyczące możliwości znakowania produktu oraz charakterystyki poszczególnych technik znajdują się na stronie internetowej Sklepu w opisie poszczególnych produktów oraz w dziale “Informacje dodatkowe - Nadruki”. 

 3. Do zamówienia produktu ze znakowaniem stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia §3. 

 4. W celu zamówienia produktu na zamówienie, Klient zamawia poprzez Sklep lub w wiadomości e-mail wybrane produkty podlegające znakowaniu. 

 5. Podczas zamawiania produktów znakowanych lub z nadrukiem niezbędne jest podanie (o ile dane te nie zostały podane w Formularzu Zamówienia): symbolu produktu, zamawianej ilości, informacji o wytycznych znakowania oraz plików dotyczących znakowania (w formacie cdr, eps, pdf, ai), danych osobowych, telefonu kontaktowego, adresu mailowego oraz adresu do wysyłki. 

 6. Po otrzymaniu pełnego i prawidłowego zestawu informacji, o których mowa powyżej, Sprzedawca potwierdza zamówienie (przesyłając wiadomość e-mail zawierającą dane dotyczące realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę). 

 7. Ze względów technologicznych Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany techniki znakowania produktu po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Zamawiającym. 

 8. Sprzedawca wykonuje projekt personalizacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Klienta pełnego zestawu informacji, o których mowa w ust. 4, a następnie przesyła w drodze wiadomości e-mail projekt Klientowi do akceptacji. Klientowi przysługuje prawo do dokonywania zmian w projekcie do momentu przesłania akceptacji do Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest do dokonania akceptacji projektu w terminie 3 dni roboczych od daty jego przekazania przez Sprzedawcę. W przypadku opóźnienia w terminie akceptacji projektu, wydłużeniu następuje ustalony termin realizacji zamówienia. Po dokonaniu akceptacji Klient nie jest uprawniony do dokonywania zmian w projekcie produktu.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy rzeczowe, stylistyczne, ortograficzne, językowe w przesłanych przez Klienta treściach.

 10. Klient zapewnia w dobrej wierze i wg posiadanej wiedzy, że materiały przekazane przez niego do celów związanych ze znakowaniem produktów nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Klient posiada wymagane prawem właściwe i odpowiednie prawo autorskie majątkowe lub licencje do przekazanych materiałów. Ewentualne roszczenia osób trzech w zakresie powierzonych materiałów w całości obciążają Klienta i zwalniają Sprzedawcę od odpowiedzialności. Klient niezwłocznie pokryje wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z roszczeniami podmiotów trzecich, których prawa zostały naruszone.

 11. Klient zapewnia w dobrej wierze i wg posiadanej wiedzy, iż materiały przekazane przez Zamawiającego nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi nieuregulowanymi prawami osób trzecich, a Zamawiający posiada wymagane prawem właściwe i odpowiednie prawo autorskie majątkowe lub licencje do przekazanych materiałów. Ewentualne roszczenia osób trzech w zakresie powierzonych materiałów w całości obciążają Zamawiającego i zwalniają Wykonawcę od odpowiedzialności.


  W przypadku gdy zamówienie wiąże się również ze znakowaniem, wówczas Klientowi nie przysługuje żadne prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia.

  Za moment złożenia zamówienia, czyli zawarcia umowy przyjmuje się przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub przekazanie osobiste pełnego zamówienia.

  Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzenia towaru.

  Towar oznakowany logiem klienta nie podlega zwrotowi.

§ 9

Oferowane metody dostawy oraz płatności


 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 2. Płatności elektroniczne

 3. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.


§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży


 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

 2. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.


7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 


8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 


§ 11

Reklamacja i gwarancja


 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.


 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 


 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 


6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione 7.  Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres …………………………………….. 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym


 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 


§ 13

Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września  2020


INFOLINIA
+48 7 333 888 44
+48 7 333 888 55
Infolinia

Nasza infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00

Czat

Wejdź na czat i zostaw nam wiadomość, odpowiemy na nią możliwie najszybciej.

Email

Wyślij nam wiadomość
info@gadzety.pl

Biuro

Gadzety.pl
ul. Postępu 11A, 02-676 Warszawa